sms mobile business solution

SMS SmartComm Product

hilight sms smartcomm product

Highlight Feature SmartComm Product ทุกโปรแกรมของ SmartComm มีฟังก์ชั่นพิเศษ ดังต่อไปนี้

 1. Easy to Use
  โปรแกรม SmartComm เน้นความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก เพื่อลดเวลาในการทำงาน และ การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
 2. High Performance with More Security
  SmartComm เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในสำนักงานของลูกค้าเอง ซึ่งจะทำให้การเก็บฐานข้อมูลลูกค้ามีความปลอดภัยมากกว่าการส่งจาก Web และด้วยเทคนิคการบีบอัดข้อมูลก่อนส่งที่บรรจุอยู่ในโปรแกรมจะทำให้งานส่ง SMS ที่แม้มีปริมาณมากก็ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
 3. Correct & Cleansing
  ในการดึงเบอร์มือถือจากไฟล์เข้ามาเพื่อส่ง SMS หรือเข้าสมุดรายชื่อ SmartComm จะคัดแยกเบอร์มือถือที่สามารถ ใช้งานได้และปรับรูปแบบเบอร์มือถือให้ถูกต้องอย่างอัตโนมัติ
 4. Multi-Scheduling Technology
  ตั้งเวลาส่ง SMS ได้ทั้งแบบกำหนดวันเวลาเดียว (one schedule) หรือ ให้ใน 1 งานของการส่ง SMS มีหลายตาราง เวลาได้ เช่น การส่งแจ้งเตือนวันอายุสมาชิกล่วงหน้า, การแจ้งเตือนต่อกรมธรรม์, ต่อภาษีรถยนต์ เป็นต้น โดยที่ SmartComm จะทำการคำนวณวันที่ต้องใช้ในการส่ง SMS ให้อัตโนมัติ
 5. Message Preview and De-duplicate
  สามารถ Preview ดูข้อความก่อนที่จะทำการส่ง SMS ได้เพื่อปัองกันข้อผิดพลาด และจะมีการตรวจสอบและปัองกัน การซ้ำของเบอร์มือถือและข้อความให้อัตโนมัติ
 6. Mobile Number Block List
  สามารถกำหนดเบอร์มือถือที่ไม่ต้องการรับข้อความ SMS จากทางบริษัทฯได้ โดยระบุในเมนู Block List
 7. Enhance Speed for Sending a lot of Mobile No.
  แม้ว่าจะส่ง SMS จำนวนมาก ๆ เช่น การส่งในจำนวนหลายหมื่น หรือ หลายแสนเบอร์ โปรแกรม SmartComm
 8. Automatic Retry Sending when internet connection failure
  กรณีเกิดปัญหาการเชื่อมต่อ Internet ในระหว่างการส่ง SMS โปรแกรมจะทำการ retry การส่งแบบอัตโนมัติ
โดยโปรแกรมต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับงานด้านต่าง ๆ ได้แก่
SMS Marketing

Smartcomm Marketing – เพื่องานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ใช้งานง่าย ลดเวลาจัดเตรียมข้อมูล และมีฟังก์ชั่นที่ตอบสนองงานด้านการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ เช่น อวยพรวันเกิดอัตโนมัติ การแจ้งเตือนให้มาใช้บริการเมื่อถึงกำหนด แจ้งโปรโมชั่น

SMS Gateway

SmartComm Gateway – เพื่อการส่งข้อมูลจำนวนมากอย่างอัตโนมัติ

พัฒนาขึ้นมาให้สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และ นำข้อมูลมาส่งอัตโนมัติ เหมาะกับการส่งข้อมูลจำนวนมาก เช่น เตือนกรมธรรม์หมดอายุ เตือนชำระค่าสินค้าหรือบริการเกินกำหนด เป็นต้น

SMS Express

SmartComm Express – เพื่อความคล่องตัวในการสื่อสารของศูนย์บริการ/ Call Center

เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานปฎิบัติการของศูนย์บริการ หรือ Call Center ที่เน้นความง่าย และ รวดเร็วในการดำเนินงาน

SMS Appointment reminder

Appointment Reminder – เพื่อแจ้งเตือนนัดหมายคนไข้อย่างอัตโนมัติ

สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนัดหมายคนไข้ของโรงพยาบาล เพื่อนำข้อมูลนัดหมายของคนไข้แต่ละคนมาส่ง SMS ได้อัตโนมัติ ด้วยข้อความเฉพาะบุคคลเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

SMS MailToSMS

MailToSMS – เพื่องานการตรวจสอบระบบ IT ภายในองค์กร

เมื่อระบบมีปัญหาและมีการส่ง email แจ้งมายังผู้ดูแลระบบ MailToSMS สามารถช่วยนำ email ดังกล่าวมาส่งเป็น SMS ให้กับผู้ดูแลระบบแทน เพื่อให้รับทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

sms mobile business solution