sms mobile business solution

SMS Broadcasting

คือ การส่ง SMS ผ่านทาง Web หรือ โปรแกรม ที่ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับงานขององค์กรต่าง ๆ ไปยังลูกค้า หรือ กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถส่ง SMS ได้พร้อม ๆ กันในจำนวนมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการสื่อสารภายในองค์กร และ การสื่อสารกับลูกค้า หรือ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เช่น

  • แจ้งข่าวสาร หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร และ การแจ้งข่าวสารกับลูกค้า หรือ สมาชิก
  • แจ้งโปรโมชั่น แจ้งการเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ๆ
  • เพื่อแจ้งสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก หรือ ลูกค้า VIP
  • อวยพรวันเกิด หรือ อวยพรในเทศกาลต่าง ๆ
  • เตือนนัดหมายต่าง ๆ

sms mobile business solution

โดยโปรแกรมต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่าย เหมาะสมกับงานด้านต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

โดยโปรแกรมต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับงานด้านต่าง ๆ ได้แก่
SMS Marketing

Smartcomm Marketing – เพื่องานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ใช้งานง่าย ลดเวลาจัดเตรียมข้อมูล และมีฟังก์ชั่นที่ตอบสนองงานด้านการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ เช่น อวยพรวันเกิดอัตโนมัติ การแจ้งเตือนให้มาใช้บริการเมื่อถึงกำหนด แจ้งโปรโมชั่น

SMS Gateway

SmartComm Gateway – เพื่อการส่งข้อมูลจำนวนมากอย่างอัตโนมัติ

พัฒนาขึ้นมาให้สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และ นำข้อมูลมาส่งอัตโนมัติ เหมาะกับการส่งข้อมูลจำนวนมาก เช่น เตือนกรมธรรม์หมดอายุ เตือนชำระค่าสินค้าหรือบริการเกินกำหนด เป็นต้น

SMS Express

SmartComm Express – เพื่อความคล่องตัวในการสื่อสารของศูนย์บริการ/ Call Center

เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานปฎิบัติการของศูนย์บริการ หรือ Call Center ที่เน้นความง่าย และ รวดเร็วในการดำเนินงาน

SMS Appointment reminder

Appointment Reminder – เพื่อแจ้งเตือนนัดหมายคนไข้อย่างอัตโนมัติ

สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนัดหมายคนไข้ของโรงพยาบาล เพื่อนำข้อมูลนัดหมายของคนไข้แต่ละคนมาส่ง SMS ได้อัตโนมัติ ด้วยข้อความเฉพาะบุคคลเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

SMS MailToSMS

MailToSMS – เพื่องานการตรวจสอบระบบ IT ภายในองค์กร

เมื่อระบบมีปัญหาและมีการส่ง email แจ้งมายังผู้ดูแลระบบ MailToSMS สามารถช่วยนำ email ดังกล่าวมาส่งเป็น SMS ให้กับผู้ดูแลระบบแทน เพื่อให้รับทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

sms subscription news

Smart SMS Subscription News

เป็นบริการข่าวสารถึงสมาชิก เหมาะกับการสื่อสารในกลุ่ม เช่น การแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ การแจ้งโปรโมชั่น หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์กับ สมาชิก สามารถส่งข่าวสารไปยังสมาชิกได้ 6 ข้อความต่อวัน และสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับข่าวสารเป็นรายเดือน

sms mobile business solution