sms mobile business solution

2Ways SMS Interactive Marketing Service

บริการ 2Ways SMS Interactive Marketing Service เป็นบริการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการบริหารจัดการกิจกรรม 2Ways SMS ผ่านเบอร์ shortcode โดยพัฒนาเป็นบริการที่สมบูรณ์แบบ และ มีฟังก์ชั่นพื้นฐาน ที่ช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการเล่นกิจกรรม ได้รับความสะดวก มีข้อความตอบกลับที่ชัดเจนตามเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง และไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ ยังช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาร่วมกิจกรรมที่สมบูรณ์ โดยสามารถเรียกดูรายงานได้แบบ Online และสามารถ download รายงานออกมาในรูป Excel File ได้ ทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ลด Operation ภายในองค์กร ที่จะต้องมา handle งานต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรม 2Ways SMS

ตัวอย่างฟังก์ชั่นหลัก ๆ ของ 2Ways SMS Interactive Marketing Service ประกอบด้วย

 • ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาร่วมกิจกรรม (Auto Correction)
 • ระบบ SMS ตอบกลับอัตโนมัติ (SMS Auto Reply) ตามเงื่อนไขต่าง ๆ
  • กรณีลูกค้าพิมพ์เข้ามาก่อนเปิดให้บริการ
  • กรณีลูกค้าพิมพ์เข้ามาหลังจากปิดบริการแล้ว
  • กรณีลูกค้าพิมพ์เข้ามาถูกต้องตามเงื่อนไข
  • กรณีลูกค้าพิมพ์เข้ามาและใส่ข้อมูลไม่ครบ หรือ ไม่ถูกต้อง
  • กรณีชิงของรางวัล
   • กรณีลูกค้าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล
   • กรณีลูกค้าได้รับรางวัลแล้วพิมพ์เข้ามาซ้ำ
   • กรณีของรางวัลที่กำหนดไว้หมดเรียบร้อยแล้ว
   • กรณีลูกค้าไม่ได้รับรางวัล เป็นต้น
 • ตัวอย่างกิจกรรม 2Ways SMS ได้แก่
  • SMS ชิงรางวัล
  • SMS Vote
  • SMS Quiz
  • SMS ลงทะเบียน

For Example 2Ways SMS Interactive Marketing

2ways SMS Marketing

SMS ชิงรางวัล

การส่ง SMS เพื่อร่วมลุ้นของรางวัล โดยทางบริษัทฯ มีให้บริการทั้งแบบ จับฉลาก และ แบบตามลำดับที่ส่งเข้ามา เช่น 100 ท่านแรก, 200 ท่านแรก หรือ ทุก ๆ ลำดับที่ 10 เป็นต้น
2ways sms point inquiry

SMS Information On Demand

การสอบถามข้อมูลผ่านทาง SMS เช่น สอบถามคะแนนสะสม โดยพิมพ์หมายเลขสมาชิก ส่ง SMS เข้ามาสอบถามข้อมูล ซึ่งระบบจะมีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลสมาชิกและดึงข้อมูลคะแนนสะสมของสมาชิกแจ้งกลับทาง SMS สามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา
2ways sms quiz

SMS Quiz

เป็นกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามผ่านทาง SMS รองรับได้ทั้งคำถามที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว และ คำถามที่ต้องการคำตอบแบบเปิด กรณีที่เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ระบบจะแจ้งให้ทราบทันทีว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีที่เป็นการตอบคำถามแบบเปิด อาจใช้กับการแสดงความคิดเห็นก็ได้
2ways sms vote

SMS Vote

เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ร่วมสนุก ส่ง SMS เข้ามาเพื่อโหวตให้คะแนน สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องการโหวตต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ชอบ หรือ การโหวตให้คะแนนผู้เข้าประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
2ways sms redemption

SMS Redemption

การแลกของรางวัลผ่านทาง SMS ผู้แลกของจะต้องพิมพ์หมายเลขสมาชิก และ รหัสของสินค้าที่ต้องการแลก เป็นต้น ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้แลกสามารถจะแลกของรางวัลได้สะดวกขึ้นจากมือถือของตัวเอง โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเอกสารแล้วต้องหาเครื่อง fax เพื่อส่งเอกสารอีกต่อไป
2ways sms register

SMS Registration

เป็นการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ส่ง SMS พร้อมหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์เมื่อไปใช้บริการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ปั้มน้ำมัน เป็นต้น
2ways sms confirmation

SMS Confirmation

เป็นการนำ SMS มายืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมสัมมนาต่าง ๆ ทำให้ผู้จัดงานสามารถทราบปริมาณผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้เบื้องต้นก่อนถึงวันงานจริง
sms mobile business solution