sms mobile business solution

SMS Confirmation

sms_confirmation

SMS Confirmation

ส่ง SMS เข้ามาเพื่อยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์ รหัสกิจกรรม ส่งมาที่ 4712277
เงื่อนไขการตรวจสอบ
ตรวจสอบซ้ำจากเบอร์มือถือ (สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 กิจกรรม)
ต้องส่งเข้ามาในช่วงเวลาที่กำหนด
กำหนดจำนวนโค้วต้าในแต่ละกิจกรรม หากเต็มแล้วผู้พิมพ์จะได้รับข้อความแจ้งว่ากิจกรรมนี้ครบแล้ว

sms mobile business solution